Ook in 2023 kunt u op ons rekenen voor het leveren van uw isolatiemateriaal! Bel 085-5004100 of vul het contactformulier in!

Groot project? Offerte nodig? Isolatie kopen?

Bel 085-5004100 of neem contact op

€ 0,00

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de besloten vennootschap genaamd “Industriële- en Handelsonderneming Weston-Isolatie B.V. (inschrijvingsnr. K.v.K. 30055865) en of haar rechtsopvolger met ondermeer de handelsnaam isolatiewinkel.nl, hierna te noemen Isolatiewinkel, aan derden gedaan, op alle door Isolatiewinkel in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Isolatiewinkel met derden aangegaan.

b. Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

c. Indien de wederpartij andere algemene voorwaarden bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden voert, zijn deze voor Isolatiewinkel niet bindend, niet toepasselijk en worden door Isolatiewinkel hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

d. Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Isolatiewinkel te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van wederpartij, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor haar vaststaand voor zich op te eisen.

Artikel 2: Aanbiedingen

a. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Isolatiewinkel gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

b. De door Isolatiewinkel in afbeeldingen, websites, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt. Isolatiewinkel is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 3.1: Opdrachten/overeenkomsten

a. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Isolatiewinkel, onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

b. Alle met Isolatiewinkel gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Isolatiewinkel, dan wel doordat Isolatiewinkel met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Isolatiewinkel eerst, nadat en voor zover deze door Isolatiewinkel zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Wederpartij wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Isolatiewinkel gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien wederpartij niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijzi- ging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Wederpartij wordt geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat  Isolatiewinkel met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen. Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Isolatiewinkel overeenkomsten sluiten

c. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Isolatiewinkel te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Isolatiewinkel haar, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Isolatiewinkel zou kunnen doen ontstaan.

Artikel 3.2: Overeenkomsten op afstand

Daar waar er opdrachten/overeenkomsten op afstand onder de alsdan heersende wet- en/of regelgeving tot stand komen en de wederpartij door haar juridische geaardheid zich daar terecht op beroept, zal Isolatiewinkel dienaangaande de inhoud van de betreffende wet- en/of regelgeving respecteren. Dit betekent, dat bepalingen in deze voorwaarden die omwille van hun algemene karakter in die omstandigheden op enig moment conflictueus zijn met de betreffende weten/of regelgeving, alsdan daaraan ondergeschikt zullen zijn.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

a. Isolatiewinkel is, behoudens het bepaalde in artikel 9 van deze voorwaarden, niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect het gevolg is van het niet beantwoorden van de geleverde zaken, met inbegrip van meerwerk, aan de overeenkomst, tenzij dit aan haar opzet of grove schuld is te wijten. Derhalve aanvaardt Isolatiewinkel dit ook niet bij grove calamiteiten, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt: zoals bij brand, waterschade en onheil van buitenaf bijvoorbeeld, oorlogen en aardbevingen

b. Voor zover wederpartij, dan wel de door haar ingeschakelde derde op basis van medewerkzaamheid en/of het verlenen van assistentie betrokken is bij de uitvoering van de transactie tussen Isolatiewinkel en wederpartij, is Isolatiewinkel op geen enkele wijze en in geen enkele vorm aansprakelijk voor alle zijdens wederpartij en/of haar ingeschakelde derde veroorzaakte schade; Ook niet jegens de achterliggende opdrachtgever van wederpartij.

c. Isolatiewinkel is ook niet aansprakelijk voor enige schade die, hetzij direct en/of indirect voortvloeit uit veranderde wet, regelgeving van overheidswege die intreedt na aanbieding of prijsopgave van haar aan wederpartij. In geval dat er te dezer zake van aanbieding of prijsopgave geen sprake mocht zijn dient de datum van opdracht als uitgangspunt genomen te worden.

d. Isolatiewinkel is niet aansprakelijk, niet direct noch indirect, wanneer de door haar aan wederpartij verkochte producten, op enig moment in geaardheid, gebruik en/of toepasbaarheid conflicteren met de dan heersende wet en regelgeving van het land van wederpartij, en/of het land waar wederpartij de door haar gekochte goederen wenst te gebruiken, te bewaren, te vervoeren dan wel in welke vorm dan ook wenst te vervreemden

e. Indien Isolatiewinkel wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schadeplichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro).

f. Een beroep op deze voorwaarden schort de betalingsverplichting van de wederpartij jegens Isolatiewinkel niet op.

Artikel 5: Levertijd en plaats van levering

a. De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Isolatiewinkel niet bindend.

b. Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft wederpartij nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor haar uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

c. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Isolatiewinkel, zal Isolatiewinkel in nader overleg treden met wederpartij.

d. Levering geschiedt af het bedrijf van Isolatiewinkel of een andere door Isolatiewinkel te bepalen plaats.

e. Wanneer door Isolatiewinkel, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de wederpartij te zijn aangeboden, door deze niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende maximaal drie weken ter beschikking van wederpartij. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening van wederpartij. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van wederpartij gevorderd kunnen worden, ook zonder levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als schadevergoeding aan Isolatiewinkel. Daar waar er sprake is van een transactie als bedoeld in de wet- en/of regelgeving ter zake koop op afstand en de wederpartij valt, gelet op haar juridische geaardheid, binnen de daarin beschermde doelgroep dan zal Isolatiewinkel ten aanzien van het hiervoor in deze bepaling geformuleerde de in deze wet- en/of regelgeving aangehaalde criteria respecteren.

f. Indien de wederpartij niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is Isolatiewinkel gerechtigd, na de wederpartij schriftelijk in gebreke te hebben gesteld -zonder rechterlijke tussenkomst- de uitvoering op te schorten, zonder dat Isolatiewinkel tot enige schadevergoeding is gehouden.

Artikel 6: Transport en Transportrisico

a. De keuze van het transportmiddel is aan Isolatiewinkel.

b. Het transport van de bij Isolatiewinkel bestelde/gekochte goederen geschiedt voor rekening van de wederpartij. Dit geldt evenzo ten aanzien van retourzendingen.

c.1. Alle bij Isolatiewinkel bestelde/gekochte goederen, inclusief eventueel door wederpartij retour te zenden goederen, reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij. Ook wanneer franco levering overeengekomen mocht zijn, is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade tijdens het vervoer geleden.

c.2. Alle door en zijdens Isolatiewinkel met wederpartij en/of ten behoeve van wederpartij met derden gevoerde correspondentie reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de wederpartij, ongeacht de met wederpartij overeengekomen leveringscondities met betrekking tot de door Isolatiewinkel te leveren goederen en/of diensten. Wederpartij dient zich te vergewissen, dat de correspondentie afkomstig is van Isolatiewinkel. Isolatiewinkel kan door en/of zijdens wederpartij op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen en/of veranderingen aan de inhoud van de door en of zijdens Isolatiewinkel gezonden correspondentie. Eveneens is Isolatiewinkel op geen enkele wijze door en/of zijdens wederpartij aansprakelijk te stellen voor oneigenlijk gebruik van persoonsgegevens door de transporteur, een onvoldoende gebleken beveiliging van deze gegevens door de transporteur en/of niet door deze tijdige vernietiging van deze gegevens.

d. In het geval dat Isolatiewinkel het transport van de goederen verzorgt dan worden deze uitsluitend op het door en/of zijdens Isolatiewinkel gebruikte transport voertuig parterre afgeleverd op een voor Isolatiewinkel goed te bereiken plaats bij, of op, het afleveradres, zulks ter beoordeling van Isolatiewinkel.Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, draagt de wederpartij zorg voor het uitladen van de goederen. De overdracht van de goederen vindt alsdan bij het verlaten van het transportmiddel plaats. Indien wederpartij ten tijde van de aflevering niet aanwezig is, dan wel niet in staat blijkt te zijn om de goederen in ontvangst te nemen, of anderszins in gebreke blijft de goederen in ontvangst te nemen, dan heeft Isolatiewinkel het recht om de aflevering om te zetten in een afhaalplicht van wederpartij aan het door de vervoerder opgegeven adres, nadat deze middels achterlating van een schriftelijke mededeling wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld.

e. Bij aankomst/ in ontvangstneming der goederen dient de wederpartij zich te overtuigen van de staat waarin de goederen zich bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangstbewijs, verstrekt door of namens Isolatiewinkel, verklaart wederpartij de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

Artikel 7: Prijzen en kosten

a. Voor iedere opdracht stelt Isolatiewinkel afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Isolatiewinkel te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt:, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is Isolatiewinkel gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheidswege of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc. Daar waar er opdrachten/overeenkomsten op afstand onder de alsdan heersende wet- en/of regelgeving tot stand komen en de wederpartij door haar juridische geaardheid zich daar terecht op beroept, zal Isolatiewinkel dienaangaande de inhoud van de betreffende wet- en/of regelgeving respecteren. Dit betekent dat voor deze categorie de aangeboden prijs met inbegrip van de hiervoor genoemde uitzonderingen is, voor zover deze op het moment van het tot stand komen van de betreffende overeenkomst in de juiste omvang bekend is. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal Isolatiewinkel de wederpartij daarover, vooraf aan de totstandkoming van de betreffende overeenkomst, in kennis stellen.

c. Isolatiewinkel is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

d. Isolatiewinkel behoudt zich het recht voor verzendkosten in rekening tebrengen.

Artikel 8: Betalingscondities

a. Bij internettransacties via een website, zoals bijvoorbeeld bij webwinkel/webshop activiteiten geschiedt de betaling vooraf middels een op de site aangegeven betalingswijze, dan wel op een uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andere wijze. Bij andersoortige transacties is de betalingstermijn binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

b. Isolatiewinkel is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van minimaal 2% in rekening te brengen, echter dit dient alsdan uitdrukkelijk op de factuur vermeld te zijn. Deze toeslag mag worden afgetrokken van het factuurbedrag, indien het factuurbedrag binnen 8 dagen na factuurdatum wordt betaald.

c. Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Isolatiewinkel of op een door Isolatiewinkel aan te wijzen bank- ofgirorekening.

d. Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Isolatiewinkel en wederpartij. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.

Artikel 9: Reclames

a. Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen veertien dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Isolatiewinkel te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame van de wederpartij vervalt ten aanzien van door of namens deze bewerkte, verwerkte goederen. Dit geldt evenzo bij aangebroken goederen of goederen waarvan de verpakking beschadigd is.

b. Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen eveneens binnen veertien dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk en aangetekend bij Isolatiewinkel te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Wederpartij doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend zijn voorgeschreven.

c. Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt wederpartij geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Isolatiewinkel van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan wederpartij, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de wederpartij om aan Isolatiewinkel het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Isolatiewinkel.

d. Isolatiewinkel is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken wederpartij op het ogenblik van indiening van haar reclames aan al haar bestaande verplichtingen jegens Isolatiewinkel, uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

e. Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Isolatiewinkel worden geweigerd. Alle retourzendingen van wederpartij geschieden voor haar rekening en risico.

Artikel 10: Annulering/ontbinding en opschorting

a. Isolatiewinkel heeft het recht, indien de wederpartij in enig opzicht in gebreke is of blijft aan haar verplichtingen met betrekking tot eerder door Isolatiewinkel uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit anderen hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens wederpartij op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door wederpartij op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Isolatiewinkel toekomende rechten. Isolatiewinkel heeft dit recht ook, indien er bij wederpartij sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Isolatiewinkel, dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Isolatiewinkel op wederpartij zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

b. Indien wederpartij de door haar met Isolatiewinkel gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Isolatiewinkel eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is wederpartij, zulks naar keuze van Isolatiewinkel, ontbindingskosten van 100% van de overeengekomen verkoopwaarde ofwel transactiewaarde verschuldigd en bij annulering annuleringskosten van minimaal 30% van de verkoopwaarde ofwel van de transactiewaarde verschuldigd, zulks overigens ter vrije keuze van Isolatiewinkel.

c. Daar waar er opdrachten/overeenkomsten op afstand onder de alsdan heersende wet- en/of regelgeving tot stand komen en de wederpartij door haar juridische geaardheid zich daar terecht op beroept, zal Isolatiewinkel dienaangaande de inhoud van de betreffende wet- en/of regelgeving respecteren. Dit betekent, dat indien de hiervoor in dit artikel genoemde bepalingen omwille van hun algemene karakter in die omstandigheden op enig moment conflictueus zijn met de betreffende wet- en/of regelgeving, Isolatiewinkel de wet- en regelgeving zal volgen.

Artikel 11: Vergoeding bij te late- of niet-betaling

Indien de betaling van de door Isolatiewinkel toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de wederpartij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Isolatiewinkel, zonder nadere ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele door haar verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Isolatiewinkel verder toekomende rechten, waaronder het recht om alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15 % van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro) NB: Daar waar de wetgever de aan wederpartij door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.

Artikel 12: Voorbehoud van eigendom

a. Zolang een wederpartij aan Isolatiewinkel geen volledige betaling van de door Isolatiewinkel aan haar geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de wederpartij komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Isolatiewinkel.

b. Indien een wederpartij enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Isolatiewinkel zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Isolatiewinkel zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Isolatiewinkel geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

c. Isolatiewinkel behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen, auto's, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van wederpartij onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdatwederpartij volledig aan haar financiële en andere verplichtingen jegens Isolatiewinkel heeft voldaan.

d. Voor transacties met een wederpartij gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Isolatiewinkel het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.

Artikel 13: Overmacht

a. Overmacht ontslaat Isolatiewinkel van haar verplichtingen jegens de wederpartij. Als overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Isolatiewinkel, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc. Isolatiewinkel is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc.

b. In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Isolatiewinkel gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Isolatiewinkel. Wederpartij zal van de ten deze door Isolatiewinkel genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

Artikel 14: Ontwerpbescherming en intellectuele eigendomsrechten

a. Van alle ten behoeve van wederpartij vervaardigde producten, geleverde diensten etc. wenst Isolatiewinkel de eventueel aanwezige auteursrechten, pictorights en/of andere immateriële beschermingsrechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief gebruik van ontwerpen en/of ideeën van Isolatiewinkel is ten strengste verboden, tenzij Isolatiewinkel hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Isolatiewinkel ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

b. Indien wederpartij zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Isolatiewinkel zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

Artikel 15: Garanties

a. Door Isolatiewinkel wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule voor zover die bij de producten zijn meegeleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Isolatiewinkel schriftelijk aangetekend door de wederpartij van haar verzoek in kennis is gesteld.

b. Wordt er door Isolatiewinkel wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantieclausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Isolatiewinkel eerst schriftelijk aangetekend door wederpartij van haar verzoek in kennis gesteld te worden.

c. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, dan wel geheel of gedeeltelijke creditering van de litigieuze goederen, zulks naar keuze van Isolatiewinkel. Onheil van buitenaf kan nimmer leiden tot enige verplichtende garantieverlening door Isolatiewinkel.

d. De ter reparatie ingenomen goederen verblijven in alle gevallen voor risico van de wederpartij bij Isolatiewinkel of bij een door Isolatiewinkel hiervoor ingeschakelde derde.

Artikel 16: Zichtzendingen

Uitsluitend indien Isolatiewinkel dit tevoren schriftelijk aan wederpartij heeft bevestigd, kunnen de door of namens Isolatiewinkel afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Isolatiewinkel aan te geven doeleinden. Ook op zichtzendingen zijn deze “Algemene Voorwaarden” onverkort van toepassing.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Isolatiewinkel te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat Isolatiewinkel evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar wederpartij is gevestigd. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de wederpartij. Isolatiewinkel heeft het recht, indien de aard van de transactie(s) daartoe aanleiding geeft, om zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het Weens Koopverdrag. Isolatiewinkel behoeft wederpartij van haar keuze niet vooraf in kennis te stellen.

b. Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Midden-Nederland dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Isolatiewinkel.

c. In het geval van een dagvaarding van wederpartij door een derde bij een andere rechtbank en/of op grond van een ander recht doet wederpartij hierbij afstand de mogelijkheid om Isolatiewinkel in vrijwaring op te roepen voor die rechtbank en naar dat recht, zodat de jurisdictie van de bij hiervoor bij een door Isolatiewinkel gekozen rechtbank en recht in ieder geval de overhand zal hebben.

d. Indien enig artikel of subartikel van deze “Algemene Voorwaarden” ongeldig wordt, dan wel niet door Isolatiewinkel wordt toegepast doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

Slotbepaling:

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Isolatiewinkel samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomende algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6 titel 5 afdeling 3. Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van “De Incassokamer B.V.”